วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14:43 น.

การเมือง

ครม.ตั้งขรก.การเมืองเกือบหมดแล้ว! 'อลงกรณ์-มัลลิกา'นั่งที่ปรึกษารมต.

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 14.47 น.

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งตำแหน่งทางการเมืองต่างๆ ว่า พิจารณาตามความเหมาะสม ไม่ใช่การตอบแทนใดๆ ส่วนการแต่งตั้งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ส่วนการแต่งตั้งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่มีการพิจารณาพร้อมกับมีการสรุปแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้
          
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ขอแต่งตั้ง 1. นายไชยยศ จิรเมธากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 2. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
          
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 1.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ2. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          
กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง1. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ2. นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 3. นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 4. นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ5. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 6. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
          
กระทรวงกลาโหม แต่งตั้งพล.อ.พลภัทร วรรณภักตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
          
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้ง1. นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.2. นายยุพ นานา ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.3. นายสากล ม่วงศิริ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
          
กระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้ง1. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์2. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์3. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์4. นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์5. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 6. นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพาณิชย์
          
กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้ง1. นายเวียง วรเชษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม2. นายพิกิฏ ศรีชนะ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
          
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้ง1. นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้ง1. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2. นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3. นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)4. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)5. นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)
          
กระทรวงคมนาคม แต่งตั้ง1. นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)2. นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)3. นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)4. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
          
กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง1. นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) 3. นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)4. พลตำรวจตรีธารา ปุณศรี ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย5. นายวิรัช ร่มเย็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)6. นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
          
กระทรวงยุติธรรม แต่งตั้ง1. นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
          
กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง1. นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข2. นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข3. นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
          
กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้ง1. นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
          
กระทรวงแรงงาน แต่งตั้ง1. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในที่ประชุมครม.วันนี้ มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในหลายกระทรวง ซึ่งจะมีการทยอยแต่งตั้งไปเรื่อยๆ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยทั้งหมด ขอให้มองว่าเป็นการตั้งคนเพื่อเข้าไปทำงาน ไปช่วยงานที่กระทรวงและช่วยงานรัฐมนตรี ความจริงแล้วตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งของนายกฯ แต่ตนได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงเพื่อช่วยติดตามงานและรายงานกลับมาที่นายกฯว่าได้ทำอะไรไปบ้าง แม้จะไปอยู่ตามกระทรวงแล้วก็ตาม จึงขอชี้แจงให้เกิดความมั่นใจ ว่าเป็นระบบการตรวจสอบถ่วงดุลเช่นเดียวกัน อย่าไปดูถูกว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่มีความสำคัญ หรือเป็นตำแหน่งต่างตอบแทน ตำแหน่งเทกระโถน จะไปดูถูกคนแบบนี้ไม่ได้ ถ้าดูถูกกันแบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากไปทำงานให้

 

หน้าแรก » การเมือง