วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 17:10 น.

การเมือง

"เทวัญ" ชู "ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน" บริหารจัดการน้ำโชว์ผู้แทนทูต

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 14.04 น.

รมต.เทวัญเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ระดับนานาชาติ มีผู้แทนจากสถานเอกอัคราชทูต และองค์กรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย และตัวแทนภาคส่วนต่างๆ กว่า 200 คน


วันที่ 8  พฤศจิกายน 2562  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "Water Diplomacy: where Local Wisdom meets International Excellence" ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างภาคีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบไร้พรมแดน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานเอกอัคราชฑูต และองค์กรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย และตัวแทนภาคส่วนต่างๆ กว่า 200 คน 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานและการมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ ตามแนวทาง "ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน" จำนวน 9 รางวัล โดยรับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งเป็นผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทำเนียบ Best Practice จากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 122 รายการทั่วประเทศ  โดยโครงการที่ผ่านเกณฑ์ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่  "โครงการผู้นำและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม"  ซึ่งส่งประกวดด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เสนอโครงการโดยสำนักงานชลประทานที่ 11 และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเด่นคือความเข้มแข็งของชุมชนบ้านศาลาดินที่ใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ เนื่องจากชุมชนประสบปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง รวมทั้งคุณภาพน้ำเน่าเสียจากการทิ้งสิ่งปฏิกูลของครัวเรือนและปัญหาผักตบชวาที่กีดขวางการไหลของน้ำ โดยแก้ปัญหาด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวง ร.9 "ระเบิดจากข้างใน" มาประยุกต์ใช้

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมงาน  ในหัวข้อ "Thai Local Wisdom: Lesson learn and Challenges for Improvement"  และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "งานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรน้ำ: ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล" และหัวข้อ "International Excellence" 

หน้าแรก » การเมือง