วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 20:27 น.

การเมือง

ก.เกษตรฯ เร่งขับเคลื่อน "โครงการเกษตรวิชญา" ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 20.19 น.

ก.เกษตรฯ เร่งขับเคลื่อน "โครงการเกษตรวิชญา"  ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง เป็นต้นแบบอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์ และนายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 2/2563  เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการเกษตรวิชญา" โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวภายหลังการประชุมว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกองแหะ ม.4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่เป็นเขาหัวโล้น ราษฎรทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรม จึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนการใช้ที่ดิน พัฒนาที่ดินและแหล่งน้ำ ให้เกษตรกรทำการเกษตรได้ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ พร้อมพระราชทานที่ดิน (ส่วนพระองค์) เนื้อที่ 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรฯนำไปดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญา ให้ไปเป็นตามพระบรมราโชบาย และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงและขยายผลสู่เกษตรกร ให้เกษตรกรทำกิน รายละ 1 ไร่ ให้มีรายได้จากการเกษตร 1.5 แสนบาทต่อปี เป็นต้นแบบการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หน้าแรก » การเมือง