วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 03:30 น.

การเมือง

“ไทย-จีน”ลงนามพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงกทม.-หนองคาย

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.34 น.

นายกฯลงนามสัญญา “ไทย-จีน” ร่วมพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงเทพฯ–หนองคาย

เมื่อวันที่ 28ต.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีการลงนามสัญญางาน ระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) โดยการลงนามนี้ เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีระหว่างกัน เชื่อมั่นว่าไทยจะนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศ และภูมิภาคต่อไป

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 โดยจะเป็นการยกระดับมาตรฐานรถไฟไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นการลงทุนเพื่อวางรากฐานความมั่นคง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมของไทยในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงจะสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ ของภูมิภาคอาเซียน สร้างศักยภาพและโอกาสการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และสนับสนุนการขยายตัวของเมือง และเศรษฐกิจในพื้นที่แนวรอบเส้นทางด้วย อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อจากนี้ผู้เกี่ยวข้องจะต้องลงพื้นที่โดยหน่วยงานเกี่ยวข้องจะเป็นผู้ทำรายละเอียดอีกครั้ง

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า สำหรับ โครงการนี้ เป็นอีกโครงการสำคัญ ที่รฟท.ได้รับมอบหมายให้พัฒนาโครงการตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ 1 สัญญา คือ สัญญา 1-1 ช่วงกลางดง-ปางอโศก อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 สัญญา คือ สัญญา 2-1 สีคิ้ว-กุดจิก โดยมีความคืบหน้า 42 % อย่างไรก็ตาม อยู่ระหว่างการลงนามเตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างอีก 9 สัญญา และขั้นตอนการประกาศผลการประกวดราคา 2 สัญญา และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาอีก 1 สัญญา ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 253 กิโลเมตร และสถานีรถไฟความเร็วสูง 6 สถานี คือ สถานีกลางบางซื่อ สถานีดอนเมือง สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมา สำหรับในการลงนามสัญญา 2.3 เพื่อดำเนินงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการเดินรถและซ่อมบำรุง วงเงิน 50,633 ล้านบาท