วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 09:01 น.

การเมือง

"ศักดิ์สยาม"ประชุมเตรียมพร้อมด้านคมนาคม รับเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 18.08 น.

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เวลา 13.30 น. ด้วย  Application “Zoom” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง และผู้บริหารหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม 

การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ 10 จังหวัดนำร่อง ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดแรกในวันที่ 1 ก.ค. 2564  ตามแนวทาง Phuket Sandbox  และจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ จำนวน  9 แห่ง (พังงา  กระบี่  เกาะสมุย  ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ กรุงเทพ  ชะอำ  หัวหิน และบุรีรัมย์) เป็นลำดับๆ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ดังกล่าวครบถ้วนทุกด้าน คือ ทางอากาศ (สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  และกรมท่าอากาศยาน)  ทางน้ำ (กรมเจ้าท่า) ทางบก (กรมการขนส่งทางบก)  และทางราง (กรมการขนส่งทางราง และการรถไฟแห่งประเทศไทย)                         

นายศักดิ์สยาม ได้รับทราบการเตรียมความพร้อมฯ และมีข้อสั่งการ ดังนี้

1. ให้ทุกหน่วยงานจัดทำ Checklist และ Timeline เพื่อตรวจสอบความพร้อมตามมาตรฐานสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย    เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคมนาคมในการเดินทาง 

2. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการมี Service Mind ในการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อให้เกิด First Impression ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเตรียมความพร้อมในกรณี Emergency Case   

3. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าให้ครบ 100 % เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งพิจารณาการตรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว    

 

หน้าแรก » การเมือง