วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 01:53 น.

การเมือง

เกษตรฯจับมือสภาอุตฯลุย 14 โครงการยกระดับภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.37 น.
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรกอ.)นำคณะกรรมการและผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)ชุดใหม่โดยมีสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรร่วมประชุมด้วยที่สำนักงานใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวันนี้โดยนายอลงกรณ์และคณะได้แสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร เธียรนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารชุดใหม่ 
     
จากนั้นได้ประชุมหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือภายใต้ คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้3 โครงการได้แก่ 1.โครงการเกษตรแม่นยำ2ล้านไร่โดยจะขยายเป้าหมายโครงการจาก2ล้านไร่เป็น 5 ล้านไร่ 2.โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ครอบคลุม18กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ 3.โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว( Green Industry )
 
นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือและเห็นพ้องต้องกันในโครงการริเริ่มใหม่ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปได้แก่ 1.โครงการพัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร( The Brand Project )สู่เกษตรมูลค่าสูง”เป็นแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy) 2.โครงการอาหารแห่งอนาคต(Future Food)สำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเขียว เห็น สาหร่าย ผำและแมลง 3.โครงการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมMade In Thailand 4.โครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตรและเอสเอ็มอี.เกษตร 5.โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรระหว่าง สวก. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)และสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6.โครงการมหานครผลไม้และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ และ โครงการ Eastern Thailand Food Valley 7.โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาล 
 
8.โครงการSmart Agriculture Industry(SAI in the City)โดยร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. กระทรวงเกษตรฯ.และมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์(บางเขน)เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลการพัฒนาระดับพื้นที่(Area based development)ภายใต้BCG modelให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้และจะเป็นไฮไลท์ของการประชุมเอเปค(APEC)ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรของไทย จากนั้นจะขยายโครงการไปทุกจังหวัด 9.โครงการสนับสนุนการจำหน่ายและบริโภคผลไม้ในฤดูกาลผลิตผลไม้ปี 2565 โดยส.อ.ท.ให้การสนับสนุนในเบื้องต้นเป็นทุเรียน 2,000 ตัน และมังคุด 500 ตัน 10.การฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง สินค้าประมงและปศุสัตว์ รวมทั้งระบบความเย็น(Cold Chain system) 11.ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสร่วมกันในวาระการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2565โดยเน้นประเด็นการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและการขยายการส่งออก
 
สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นนโยบายร่วมกันระหว่าง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.และนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานส.ก.อ.คนก่อนนำมาซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการกรกอ.โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคเกษตรกรเพื่อยกระดับเกษตรของไทยสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างมั่นคง และยั่งยืน.

หน้าแรก » การเมือง