วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:06 น.

การเมือง

กรมปศุสัตว์ เดินหน้าโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยืนยันเด็กนักเรียนต้องได้ดื่มนม 260 วัน อย่างแน่นอน

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 12.11 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในช่วงเปิดเทอมนี้ว่ายืนยันว่าเด็กนักเรียนจะต้องได้ดื่มนมโรงเรียนครบ 260 วันต่อปีการศึกษา ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน อย่างแน่นอน โดยจากประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  มีการยกระดับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการในหลายประเด็น เช่น การนำปริมาณน้ำนมดิบจากการทำสัญญาระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบมาใช้ในการจัดสรรสิทธิให้แก่ผู้ประกอบการ 

พร้อมทั้ง ได้มีการตรวจสอบศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่จำหน่ายน้ำนมดิบให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่มีผลผลิตน้ำนมดิบอยู่จริงสามารถจำหน่ายน้ำนมดิบได้ และสอดคล้องกับปริมาณน้ำนมที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้ทำสัญญาไว้อีกด้วย เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม กับผู้ประกอบการทุกราย และรายได้ตกถึงมือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างแท้จริง อีกทั้งมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการคุ้มครองสิทธิผู้ประกอบการที่ยื่นสมัครไม่เกิน 5 ตัน/วัน ให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ป้องกันผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเพิ่มสาขา อาศัยประโยชน์จากการคุ้มครองสิทธิผู้ประกอบการที่ยื่นสมัครไม่เกิน 5 ตัน/วัน ไม่ให้ได้รับการจัดสรรสิทธิในปริมาณมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อยและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมขนาดกลางจากกรณีดังกล่าว ดังนั้น การติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องจึงถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการฯ คือเด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ เกษตรกรสามารถจำหน่ายน้ำนมดิบได้ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับการจัดสรรสิทธิอย่างเป็นธรรม 
   
โดยขณะนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ 5 กลุ่ม ที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้จัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่าย นมโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเด็กนักเรียนจะได้ดื่มนมโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 และคาดว่า เด็กนักเรียนจะได้ดื่มนมโรงเรียนครบถ้วนภายในสัปดาห์หน้า อีกทั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนได้มีมติเห็นชอบและได้แจ้งให้หน่วยจัดซื้อ/โรงเรียน ดำเนินการซื้อนมโรงเรียนชดเชย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนครบ 260 วันต่อปีการศึกษา
 
 

หน้าแรก » การเมือง