วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 04:57 น.

การเมือง

เริ่มแล้ววันนี้! งานปากายันมลายู เทศบาลนครยะลา ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 17.24 น.

ครั้งแรกในจังหวัดยะลา ที่รวบรวมช่างออกแบบลายผ้าสวยๆ ดีไซเนอร์ออกแบบเครื่องแต่งกายเก่งๆ และช่างตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือดี มารวมเป็นหนึ่งเดียว สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ยะลาเป็นศูนย์กลางแฟชั่นเครื่องแต่งกายมลายู มีการออกร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า จากไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย นิทรรศการ การเสวนา การประกวด พร้อมทั้งมีการเดินแฟชั่นโชว์ โดยนางแบบจากประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ด้วย

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา จัดงานกิจกรรมปากายัน มลายู ระหว่างวันที่  5 – 7 สิงหาคม 2565  ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา TK park Yala (ตึกใหม่)   ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา  ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ วันที่ 5 สิงหาคม 2565  กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “การสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าแฟชั่นผ้ามลายูสู่สากล” วันที่ 6 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบลายผ้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย วันที่ 7 สิงหาคม 2565 กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์  และตลอดงานมีการจัดนิทรรศการวิวัฒนาการผ้ามลายูจากประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย นอกจากนี้กำหนดให้มีการออกร้านจำหน่ายผ้ามลายูและเครื่องแต่งกาย 

“ปากายัน มลายู”  เป็นความร่วมมือระดับอาเซียนด้านเครื่องแต่งกายมลายู จุดเริ่มต้นจากการที่นายกเทศมนตรีนครยะลา ลงพื้นที่หาเสียงในย่านการค้าตลาดเก่า เขตเทศบาลนครยะลา  เมื่อคราวการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนครยะลาและนายกเทศบาลนครยะลา ปี 2564 ตลาดเก่าคือ ย่านการค้าผ้าพื้นเมืองและเครื่องแต่งกายมลายูที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลนครยะลา ธุรกิจการค้าผ้าพื้นเมืองที่มีการขายหน้าร้านและรูปแบบ On Line หลังร้าน   จึงเห็นว่าการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จึงเป็นอีกด้านที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่เทศบาลนครยะลาต้องให้ความสำคัญ พร้อมส่งเสริม สนับสนุนและต่อยอดจากอาชีพของประชาชน จากสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้น สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้นายกพงษ์ศักดิ์ มองเห็นโอกาสในการขยายวงการผ้าพื้นเมืองและเครื่องแต่งกายมลายูสู่ตลาดโลก และเป็นที่มาของการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในนาม “ปากายัน มลายู” 

โดยเริ่มจากการเชิญผู้ประกอบการผ้า นักออกแบบลายผ้า ในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผ้าพื้นเมืองและเครื่องแต่งกายมลายู เป็นการรวบรวมข้อมูลสำคัญในวงการค้าผ้าพื้นเมืองและเครื่องแต่งกายมลายูในพื้นที่ เพื่อนำมาวางแผนในการพัฒนาต่อยอดให้สามารถสู่ตลาดโลก และขยายความร่วมมือไปในระดับอาเซียน ด้วยการผสานความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา และสถาบันแฟชั่น Bangkok FA ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการจัดเย็บผ้าท้องถิ่น ผ่านโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการตัดเย็บผ้าท้องถิ่น ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2565 ให้กับผู้ประกอบการผ้าพื้นเมือง นักออกแบบลายผ้า และประชาชนผู้สนใจ โดยวิทยากรจากสถาบันแฟชั่น Bangkok FA และโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู “ปากายัน มลายู” ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการ “การยกระดับเมืองยะลาเป็นผู้นำแฟชั่นและเป็นศูนย์กลางการออกแบบจำหน่ายแฟชั่นผ้ามลายูสู่สากล พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบลายผ้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย กิจกรรมทั้งหมดภายใต้คอนเซ็ป “ปากายัน มลายู”  เพื่อยกระดับวงการผ้าพื้นเมืองและเครื่องแต่งกายมลายูในพื้นที่จังหวัดยะลาสู่ตลาดโลก พร้อมเป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้ามลายูและสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่สู่วงการแฟชั่นผ้าพื้นเมืองต่อไป

หน้าแรก » การเมือง