วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:32 น.

ภูมิภาค

นักเรียนจุฬาภรณเจ๋ง! นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ระดับ inter

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 11.21 น.


นักเรียนจุฬาภรณเจ๋ง! นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ระดับ inter  

 


    

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นายประสงค์ เอี่ยมวงศ์  รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเลย เป็นประธาน เปิดโครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อจบการศึกษา

 


    

 

นายกิตติชัย  กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย กล่าวว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายพิเศษ จัดการศึกษาให้นักเรียนผู้ที่มีศักยภาพสูงหรือมีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน เช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่จัดให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทียบเคียงกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติและมีความคิดริเริ่ม มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และนักพัฒนาที่ดีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบมาตรฐานโลก และสามารถผผลิตโครงงานเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้

 


ซึ่งมี นักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นำเสนอโครงงาน ที่เป็นแบบอย่างสำหรับผู้สนใจประมาณ 120 โครงงาน นักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุ่งให้มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  นักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีความกระตือรือร้นในการเรียนและการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้แสดงความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้โดยการศึกษาค้นคว้า วิจัยในปัญหาที่ตนเองสนใจรูปแบบของโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ให้แข่งขันในระดับประชาคมโก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ภาคอีสาน จึงได้จัดทำโครงการนำเสนอโครงงาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ภาคอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภาราชวิทยาลัย ภาคอีสาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อสร้างเวทีในการนำเสนอผลงานโครงงานด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ภาคอีสาน ขึ้น

 

 

โดยผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินการประกวดโครงงานจำสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย