วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:52 น.

ภูมิภาค

หน่วยแพทย์ พอ.สว. นครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานปชช.ชาว อ.ถ้ำพรรณรา

วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 18.19 น.
วันที่ 5 ส.ค. 63 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกปฏิบัติงาน ณ วัดมุขธาราม หมู่ที่ 8 บ้านปากท่าซอง ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอถ้ำพรรณรา คณะอาสาสมัคร พอ.สว.สายการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนร่วมในพิธี
 
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงได้ก่อตั้งมูลนิธิ พอ.สว.และโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 13 เมื่อปี 2512 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ สืบสานมาตราบจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพอ.สว. ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจและทรงมีพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือพสกนิกรให้พ้นทุกข์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็บังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษาการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขทันตสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
  
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 2 ราย ประกอบด้วย นางฉิ้ง พรหมรักษาอายุ 97 ปี บ้านเลขที่ 122 หมู่ 5 ตำบลถ้ำพรรณรา พิการตาบอด และนางพวง สุดใจ อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ 8 ตำบลถ้ำพรรณรา ผู้ป่วยติดเตียง 
 
สำหรับอำเภอถ้ำพรรณรา มีโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 แห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 482 คน โรคติดต่อสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง คือโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคเลปโตสไปโรซิส โรคฉี่หนู ประชากรที่อยู่ในการดูแลสุขภาพที่สำคัญ ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 43 คนผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน 6 ราย เป็นผู้ป่วยในมูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 3 ราย  ผู้พิการ  จำนวน 361 ราย

หน้าแรก » ภูมิภาค