วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 13:51 น.

ภูมิภาค

มข.จัดมหกรรมบริการชุมชนเคลื่อนที่

วันพุธ ที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2563, 21.08 น.
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 ก.ย. ที่ชานชลา สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) เป็นประธานพิธีเปิด มหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” มหกรรมที่นำองค์ความรู้โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จากคณะ/หน่วยงานให้บริการแก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่น มี อ.ณัฐสมล ธรกุลรังสฤษฏ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มข.กล่าวรายงาน โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายสถานีรถไฟขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะบดีคณะต่าง ๆ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานจำนวนมาก
 
รศ.นพ.ชาญชัย อธิการบดี มข. กล่าวว่า งานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม โดยการให้บริการต่าง ๆ มากมาย อาทิ การตรวจสุขภาพ การให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง กรให้สาระความรู้ต่าง ๆ จากมืออาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ก่อตั้งมา และได้ออกไปทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา การช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมชีวิตและความเป็นอยู่ด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง
 
รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่า การจัดงานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิกฤติจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติทุกด้านดังนั้น สุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อจะให้สามารถยืนหยัดต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันมหาวิทยาลัยจึงได้จัดการให้บริการตรวจสุขภาพของประชาชน แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระให้แก่ประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพเท่าเทียม พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้อีกมากมายจากผู้เชี่ยวชาญ
 
ด้าน อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของมหาวงิทยาลัยขอนแก่น KKU CSV หรือ Creating Shared Value ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน จึงได้จัดงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ขึ้น ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปี 2563 เป็นการบริการวิชาการสู่สังคม การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม เพื่อปลูกฝัง และยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้สังคม โดยความร่วมมือร่วมใจของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บริการสังคมโดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มี ตลอดจนพลังความมุ่งมั่น และความเชี่ยวชาญในการรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
 
อ.ณัฐสมล กล่าวอีกว่าในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลากหลายภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานีรถไฟขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (CARI) โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เครือวิทยุชุมชน สำนักหอสมุด กองกฎหมาย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิสัญญีแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กองอาคารและสถานที่ และกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม. 

หน้าแรก » ภูมิภาค