วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 04:45 น.

ภูมิภาค

นายกอบจ.สุรินทร์ แถลงนโยบาย ชู 5 ยุทธศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 20.47 น.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์(อบจ.สุรินทร์)อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาฯ เพื่อให้นายพรชัยมุ่ง เจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์ แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.สุรินทร์ ก่อนเข้าปฎิบัติหน้าที่ พร้อมตั้งรองนายก อบจ.3 คน มีนางนัทธมน ศิริวัฒนวานิช นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา และนายภุชงค์ สุภัควรางกูร เป็นรองนายกคนที่ 1-2 และ 3 ตามลำดับ
 
จากนั้นนายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯเพื่อพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นยุทธศาสตร์ 5 แนวทาง ได้แก่
 
1.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1.1 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและสามารถนำมาใช้ เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวในอนาคต 1.2 ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและการส่งเสริมพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกอย่างทั่วถึง
 
2.นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ประกอบด้วย 2.1จัดให้มีและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานการดำเนินงานและมาตรฐานการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งเพิ่มโอกาสช่องทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา 2.2 สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดสุรินทร์ สู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนประชาชน รักการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาแหล่งนันทนาการและสถานพักผ่อนหย่อนใจสวนสุขภาพ
 
3.นโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประกอบด้วย 3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์โดยนำช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์มาเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวร่วมกับการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์และสนับสนุนกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวงแหนและรักษาในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติต่อไปอย่างยั่งยืน
 
3.3 ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กสตรีคนชราผู้ใดโอกาสคนพิการผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม 3.4 ส่งเสริมการสาธารณสุขการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์วัสดุการป้องกันโรคเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพที่ดีของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง4.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
 
4.1 ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงบูรณะและการบำรุงรักษาทางสะพานแหล่งน้ำและโครงการที่เป็นโครงการพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในลักษณะที่เป็น เครือข่ายในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นในจังหวัดและตามที่ได้มีการดำเนินการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 4.2 ส่งเสริมการจัดการระบบผังเมืองรวมจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่และการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
 
5.นโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ประกอบด้วย 5.1 ส่งเสริมด้านการลงทุนและการพาณิชย์ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณชายแดนและบริเวณตลาดขายชายแดนช่องจอมเพื่อให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นตลาดกลางการค้าชายแดน 5.2 ส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคมบริเวณชายแดนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมด้านอื่นๆด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค