วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:54 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 10.52 น.

สังคมพระเครื่องบ้านเมือง (11 ก.ค.64)

 

จุดประกายไฟแห่งบุญ “วันอาสาฬหบูชา”

           

 

♦♦♦ “วันอาสาฬหปุณณมี” ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564  เป็นวันพิเศษของชาวพุทธวันหนึ่ง วันที่พระพุทธเจ้าได้ประทานปฐมเทศนาคือ ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่พระเบญจวัคคีย์  ณ ป่าอิสิปนตฤคทายวัน  เป็นวันที่พระรัตนตรัยได้เกิดขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์ วัดอุบลวนาราม (วัดบัว)ตำบลปลายบาง อำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี จุดประกายไฟแห่งบุญในใจให้รุ่งเรือง “ทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาสาฬหบูชา”

 

 

 

 

♦♦♦ “พระมหาวัฒนา  จนฺโชโต” ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย เจ้าอาวาสวัดอุบลวนาราม กล่าวว่า ด้วยมูลเหตุแห่งบุญนี้มาจากทางวัดอุบลวนาราม ได้ชักชวนสาธุชนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลเพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจ อันจะเป็นประโยชน์แก่สาธุชนทุกคนที่ใช้ประกอบศาสนกิจ ทางวัดได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2562 จนถึงบัดนี้ ยังค้างคาไม่แล้วเสร็จมีความคืบหน้าเนื้องาน 60 เปอร์เซ็นต์ ทางวัดจึงเรียนเชิญสาธุชนร่วมกัน “ทอดผ่าป่าสามัคคี จุดประกายไฟแห่งบุญในใจให้รุ่งเรือง” ขอความเมตตาจากท่านร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสร้างศาลาหลังนี้ให้แล้วเสร็จ  ขอให้ความตั้งใจดีและทุกการช่วยเหลือพึงดลบันดาลความสุขให้เกิดมีแก่ทุกท่าน ห่างไกลจากโรคโควิด 19 มั่งคั่งเปี่ยมล้นด้วยทรัพย์และบุญกุศล มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเทอญฯ