วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 00:31 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 10.01 น.

พระครูสงบวัดตะเคียนรับตำแหน่งเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะจังหวัดมอบตราตั้งตำบลบางขุนกอง

 

       

 

♦♦♦ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.09 น. ที่วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง พระราชนันทมุนี  เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แก่พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ เจ้าอาวาสวัดตะเคียน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

       

 

♦♦♦ พระอุดมสิทธินายก ผศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อ่านประกาศตราตั้งเจ้าคณะตำบลบางขุนกอง ท่ามกลางพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล  ประกอบด้วย พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย เจ้าอาวาสวัดอุบลวนาราม(วัดบัว), พระครูโอภาสนนทกิตติ์  ผศ.ดร. เจ้าคณะอำเภอบางกรวย เจ้าอาวาสวัดจันทร์, พระครูวิมลสุวรรณกร ดร. รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด เจ้าอาวาสวัดกู้, พระครูนนทกิจโกศล ดร. เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย เจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิต, และพระครูสุธรรมมาภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลบางม่วง เขต 1  เจ้าอาวาสวัดเอนกดิษฐาราม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

♦♦♦ “ตราตั้งเจ้าคณะตำบล บางขุนกองที่ 4/2564 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 “ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม (บับที่2) พ.ศ.2535 จึงแต่งตั้งให้ พระครูธรรมธรสงบ  ฉายา กิตฺติญาโณ  อายุ 61 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.ท.โธ  วัดตะเคียน  ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองเป็นเจ้าอาวาสวัดตะเคียน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางขุนกอง  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตตำบลของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ จงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญ”