วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:37 น.

การศึกษา

"มจร"ร่วมถกขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เร่งทำสปอตรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์มุ่งเป้าคนเจนวาย

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 22.52 น.
tags : มจร

"มจร"ร่วมถกขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
เร่งทำสปอตรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์มุ่งเป้าคนเจนวาย

 

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ 105  องค์กรภาคีโดยมีผู้แทนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้ดำเนินการประชุมภาคีสมัชชาคุณธรรมเพื่อรายงานสรุปผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

 


โดยในส่วนของทิศทางการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม ปี 2561 ศูนย์คุณธรรมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดกระบวนการสมัชชาคุณธรรม มีแผนจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมในระดับภูมิภาค  4 ภูมิภาค  ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดสุโขทัย   ภาคกลางจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานี และภาคใต้ จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละภูมิภาค โดยมีแผนจัดในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2562   และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มีกำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2562 

 


ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นต่อ ทิศทางการขับเคลื่อนและประเด็นการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดยมีข้อสรุปที่สำคัญว่า กระบวนการสมัชชาคุณธรรมต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วน ทุกเครือข่าย ทุกกลุ่ม เพศ วัย โดยเฉพาะเด็กเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ เพื่อสร้างกระบวนมีส่วนร่วม  สมัชชาคุณธรรมต้องเป็นเวทีของทุกภาคส่วน โดยให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ “รู้สึกว่าต้องทำ เพราะนี่คือประเทศของเรา”  

 

ทั้งนี้การขับเคลื่อน  4  คุณธรรมประการนั้น ต้องทำให้คนไทยเห็นว่าคุณธรรมอยู่รอบๆ ตัวเรา มีการผลิตสื่อคุณธรรม สื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เด็กเยาวชนและคนในสังคมค่อยๆ ซึมซับอย่างต่อเนื่องทุกวัน ต้องร่วมกันขับเคลื่อนโดยยึดหลักการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า หากทำแล้ว “คนในสังคมไทยจะมีความสุขยั่งยืน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  

 


และสมัชชาคุณธรรมต้องนำไปสู่การกำหนดมาตรการ นโยบายสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม มีรูปแบบที่นำเสนอความสำเร็จด้วยกระบวนการชม แชร์ ช่วย เชื่อมและยกย่องเชิดชูคนดีองค์กรดีภายในงาน  ต้องมีการสรุปผลสำเร็จที่ผ่านมาเพื่อก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษสมัชชาคุณธรรม สร้างคนรุ่นใหม่ให้สังคมไทยก้าวไกลสู่พลโลก” โดยยกระดับคุณค่าที่ดีงามของคนไทย (ทุนความดีที่โลกยอมรับ) สู่สากล มุ่งเน้นการเปิดเวทีให้สมัชชาคุณธรรมก้าวไปสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น 

 


อย่างไรก็ตามที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ได้มีการประชุมสัมมาเชิงปฏิบัติการกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารคุณธรรมแห่ชาติ ของคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์คุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้การสนับสนุนของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนาธรรม กรมประชาสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย เพื่อทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ระดมสมองในการกำหนดประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณธรรมทั้ง 4 ประการนั้น เพื่อทำเป็นสปอตเผยแพร่โดยเน้นกลุ่มคนเจนวายผ่านสื่อออนไลน์เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามในที่ประชุมเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วคนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าคุณธรรมแห่งชาตินั้นประกอบด้วยองค์ธรรมอะไรบ้าง 
  

หน้าแรก » การศึกษา