วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 12:58 น.

การศึกษา

มมส จัดงาน "หวานถ้อยร้อยกรองทํานองสยาม"

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 12.32 น.

มมส จัดงาน "หวานถ้อยร้อยกรองทํานองสยาม"

 
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (มมส) จัดโครงการชมวิชชาชาญ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หวานถ้อยร้อยกรองทํานองสยาม" : การพัฒนาทักษะการอ่านทํานองเสนาะ  ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ.2563  โดยมี  รศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ดร.รัญชนีย์  ศรีสมาน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส  กล่าวว่า   สาขาวิชาภาษาไทย ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การได้รับประสบการณ์และการฝึกฝนจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  อีกทั้งการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมในด้านการอ่านทํานองเสนาะจากคําประพันธ์ในวรรณคดี ไทย เพื่อที่จะถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกออกมาอย่างงดงามมีวรรณศิลป์  ให้แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ"หวานถ้อยร้อยกรองทํานองสยาม" : การพัฒนา ทักษะการอ่านทํานองเสนาะครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563   โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  ผศ.โอฬาร รัตนภักดี   วิทยากรจากวิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้มีความเชี่ยวชาญในการอ่านทํานองเสนาะร้อยกรองต่าง ๆ ขับ เสภา การเห่เรือเป็นการขับลํานําที่ใช้ในพระราชพิธี แสดงถึงการยกย่องเชิดชู การถวายพระเกียรติยศแก่ พระมหากษัตริย์ เพื่อการดํารงรักษา สืบทอดโบราณราชประเพณีอันงดงามให้คงอยู่ศักดิ์ศรีของชาติ การขับเสภา บทเห่กล่อม    บทสวดต่างๆ และบทพากย์โขน เป็นการขับกล่อมให้เกิดความบันเทิง  ซึ่งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะเกิดความภาคภูมิใจ  ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมไทย
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา