วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 05:40 น.

การศึกษา

ลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองแพร่ ได้รับบริจาคจักรอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563, 15.16 น.
ลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองแพร่ ได้รับบริจาคจักรอุตสาหกรรม
 
 
ลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองแพร่ ได้รับมอบจักรเย็บผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทยอีก 2 ชุด  เเละยังคงเดินหน้าผลิตหน้ากากร่วมกับจิตอาสาคนแพร่ เพื่อผลิตผ้าหน้ากาก M-1 เป็นหน้ากาก 5 ชั้น ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรของมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว เเละได้รับการสนับสนุนวัสดุการผลิตจากมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย และงบประมาณของ กศน.มาจัดหาผ้าเพิ่มเติม ซึ่งผลิตและทยอยส่งไปช่วยเจ้าหน้าที่ ตม.ในเขตภาคเหนือ และส่งไปให้เจ้าหน้าในสถานทูตไทยในต่างประเทศ ตลอดแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่
 
ลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองแพร่จะผลิตหน้ากากแบบ 5 ชั้นแบบของมูลนิธิฯ ส่วนประชาชนจิตอาสาจะผลิตหน้ากากแบบ 3 ชั้นของ กศน.ซึ่งก็มีคุณภาพเช่นกัน
 
 
    Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com