วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 13:58 น.

การศึกษา

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 12.40 น.

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21” (Multidisciplinary for Innovation Development in 21st Century) ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา งานวิจัย และพัฒนามาตรฐานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ในรูปแบบการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 
 
ผู้สนใจส่งบทความทั้ง 2 หมวด ได้แก่ ด้านการศึกษา / วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ ด้านการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วิทยาการจัดการ สามารถส่งบทความได้ที่ http://grad.bsru.ac.th/conference/  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1814
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา