วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:16 น.

การศึกษา

นักวิชาการ ‘สงขลานครินทร์’ รับรางวัล Southeast Asia Women 2020

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 10.33 น.

นักวิชาการ ‘สงขลานครินทร์’ รับรางวัล Southeast Asia Women 2020

 
 
นักวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกจาก Young Southeast Asia Leader Initiative (YSEALI) Women’s Leadership Academy Alumni Network เครือข่ายเพื่อสนับสนุนบทบาทการเป็นผู้นำของผู้หญิงและส่งเสริมความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้รับรางวัล Southeast Asia Women 2020 จากความมุ่งมั่นใช้งานวิชาการติดตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและระบบนิเวศชายฝั่ง
 
 
ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ. เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา ม.อ.ได้มีการจัดตั้งสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศชายฝั่ง ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG (Sustainable Development Goal) ในหัวข้อว่าด้วยการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ตามกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ โดยที่ผ่านมา มีนักวิจัย ม.อ. ได้ลงพื้นที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศหญ้าทะเล เพื่อทำงานเชิงวิชาการในการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชายฝั่ง
 
ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังของนักวิชาการ ม.อ. ทำให้ Young Southeast Asia Leader Initiative (YSEALI) Women’s Leadership Academy Alumni Network ซึ่งเป็นเครือข่ายสนับสนุนบทบาทการเป็นผู้นำของผู้หญิงและส่งเสริมความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้คัดเลือก ผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็น 1 ใน 80 คน จาก 10 ประเทศ และกลุ่มสาขา ให้รับรางวัล Southeast Asia Women 2020 ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และการศึกษา 
 
 
ผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Southeast Asian Women โดยได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของระบบนิเวศหญ้าทะเล ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องอาศัยเครือข่ายและการสื่อสารให้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทำงานด้านวิชาการด้านการติดตามการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งและสภาพภูมิอากาศ จึงทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา