วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 11:39 น.

การศึกษา

ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

วันอังคาร ที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.33 น.
ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
 
           
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม​ หลักสูตรนานาชาติ (Innovation Engineering and Management)  เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรมให้มีความยั่งยืน โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นการลงมือปฎิบัติจริง จนนำไปสู่การเป็นนักพัฒนาและจัดการนวัตกรรมที่มีวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการยุคใหม่ (Start Up) โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในการพัฒนาและเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ 
               
ทั้งนี้ Innovation Engineering & Management (innoEM) เป็นหลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ตั้งแต่กระบวนการสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรม สร้างวิศวกรที่เป็นนวัตกร โดยใช้ความรู้ทางวิศวกรคิดไอเดียและนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ทำการตลาดได้ด้วยความรู้ด้านการบริหารจัดการ  ซึ่งหลักสูตรนี้จะแตกต่างจากหลักสูตรของวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบเดิมที่เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการจริงมาเป็นโจทย์ปัญหาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะที่จำเป็นแก่ผู้เรียนให้สามารถออกแบบและบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม มีความคิดเป็นผู้นำและมีความสามารถในการสื่อสารนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ผ่านทางคอร์สการอบรมทักษะต่างๆ พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาไปประกวด แข่งขันและออกไปแสวงหาประสบการณ์ในต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการลงมือประกอบธุรกิจจริงด้วยนวัตกรรมของตนเองในระหว่างเรียนอีกด้วย
          
“หลักสูตรการเรียนการสอนได้ถูกปรับตามผู้เรียน ที่ต้องเปิดกว้างให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในการนำเทค โนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจเอง ด้วยการเปิดบริษัทประเภท Start up จำเป็นที่ต้องสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือมีทีมงานนวัตกรที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจหรือองค์กรให้ก้าวหน้าเพื่อเป็นผู้นำตลาด” รศ.ดร.ธนิต กล่าว  
 
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตร Innovation Engineering and Management (innoEM) สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://innoem.eng.psu.ac.th/ หรือเข้ารับชมความเคลื่อนไหวของหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ได้ทุกระยะที่  Innovation Engineering and Management, PSU
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา