วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:12 น.

การศึกษา

ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 14.40 น.
ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนโกสัมพีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมี นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมให้ข้อมูล นำเสนอ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน ณ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com