วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 09:24 น.

การศึกษา

สมศ.เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้า

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 14.14 น.
สมศ.เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้า
 
 
ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.กล่าวว่า สมศ. ได้เดินหน้าประเมินคุณภาพภายนอกในรอบปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาอย่างต่อเนื่อง โดยความคืบหน้าล่าสุดภายหลังจากที่ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เข้ามาเป็นจำนวนที่น่าพอใจ ซึ่ง สมศ. ได้แบ่งจำนวนสถานศึกษาและช่วงการประเมินออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่หนึ่ง สมศ. ได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษา ซึ่งส่ง SAR ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3,825 แห่ง  ซึ่งในจำนวนนี้มีสถานศึกษาแสดงความสมัครใจขอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 2 ที่เป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ จำนวน 502 แห่ง  และผลตอบรับจากการประเมินช่วงแรกนี้ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. มากกว่าครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วไม่เป็นภาระกับสถานศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในช่วงที่สองของการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบปี 2564 สมศ. กำลังอยู่ในช่วงของการประเมินจากผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาอีกจำนวนกว่า 9,100 แห่ง
 
ดร.นันทา กล่าวต่อว่า เพื่อให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่สามประมาณเดือนมิถุนายน นี้ สมศ. เตรียมส่ง SAR ของสถานศึกษาให้แก่ผู้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมินผลวิเคราะห์ SAR เป็นครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีกกว่า 8,500 แห่ง ซึ่งทั้งหมดจะเป็นสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) เป็นส่วนใหญ่ และมั่นใจว่าการประเมินจะเป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากระบบต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ผนวกกับความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินภายนอกที่สามารถทำให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งมั่นใจว่าเป้าหมายในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ สมศ. จะสามารถดำเนินการได้จำนวนกว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศ
 
 
“การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบปี 2564 ได้กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID -19 เป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการประเมินผลการวิเคราะห์จาก SAR ของสถานศึกษาโดยไม่ขอเอกสารเพิ่มจากสถานศึกษา เพื่อเป็นการลดภาระและไม่รบกวนสถานศึกษา ส่วนระยะที่ 2 เป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แบบออนไลน์ ซึ่งการประเมินในระยะที่ 2 นั้นเป็นการประเมินตามความสมัครใจของสถานศึกษา โดยแนวทางดังกล่าวทำให้ สมศ. สามารถประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองผลให้แก่สถานศึกษาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าขณะนี้สถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งเกิดความกังวลในการขอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
 
ดังนั้นจึงขอย้ำอีกครั้งว่า สมศ.ได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้มาประกอบการพิจารณาปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ สมศ. ยังคงยึดหลักการประเมินคุณภาพภายนอกโดยไม่สร้างภาระเพิ่มเติมให้แก่สถานศึกษาและครูผู้สอน พร้อมทั้งเน้นการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์ในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม สมศ. เข้าใจว่าในระยะนี้สถานศึกษาหลายแห่งมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดมั่นใจว่า สมศ. จะเข้าไปประเมินคุณภาพภายนอกให้แก่สถานศึกษาได้ครบตามเป้าหมายอย่างแน่นอน”
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com