วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 17:00 น.

การศึกษา

กรมศิลปากรปิดแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด

วันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 08.34 น.
กรมศิลปากรปิดแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 
นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรประกาศให้แหล่งเรียนรู้ในสังกัดกรมศิลปากรที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   ปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-31  สิงหาคม 2564  ได้แก่  1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  2. อุทยานประวัติศาสตร์  3. โบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและจัดเก็บค่าเข้าชมตามที่บัญชีแนบท้ายกฎ  4. หอสมุดแห่งชาติ  5. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่ 21  และ  6 . โรงละครแห่งชาติ
 
ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาของแหล่งเรียนรู้ที่กรมศิลปากรมีคําสั่งให้ปิดการให้บริการ จัดให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในหน่วยงานดําเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้มากที่สุด โดยจะต้องไม่กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และต้องดําเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
 
สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในสังกัดกรมศิลปากร สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกรมศิลปากรได้พัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ https://archives.nat.go.th/th-th     บริการของหอสมุดแห่งชาติ https://www.nlt.go.th   ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเสมือนจริง http://www.virtualmuseum.finearts.go.th    ชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th    บริการขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ http://www.nsw.finearts.go.th    สืบค้นแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม http://gis.finearts.go.th/fineart  ซื้อหนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร https://bookshop.finearts.go.th
 
นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังปรับรูปแบบการเสวนาให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) ของหน่วยงานในสังกัด และวีดิทัศน์สาระความรู้ต่าง ๆ ผ่านช่องทาง YouTube กรมศิลปากร โดยสามารถติดตามรายละเอียดงานบริการและองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากร finearts.go.th
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com
 
 

หน้าแรก » การศึกษา