วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 16:01 น.

การศึกษา

ประชุมเครือข่าย BSNT

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566, 15.32 น.

ประชุมเครือข่าย BSNT

 

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทอง วิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (Business School Network of Thailand: BSNT) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจของประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 7. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 9. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ โรงแรมบายาสิตา จ.ขอนแก่น

 

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

 
 

หน้าแรก » การศึกษา