วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 20:39 น.

ภูมิภาค

อบจ.เชียงราย รับมอบการบริหารสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 2

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.28 น.
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบภารกิจในการบริหารจัดการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างนายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย กับนายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายกำพล โพธิ์คำ ผู้ช่วยจ่าจังหวัดเชียงราย และนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยาน 
โดยการลงนามในบันทึกการส่งมอบภารกิจในการบริหารจัดการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจในการบริหารและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยมี ขนส่งจังหวัดเชียงราย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกเทศบาลตำบลสันทราย ผู้ประกอบการขนส่ง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีร่วมด้วย
 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบังคับใช้แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) กำหนดให้กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ต้องถ่ายโอนภารกิจในการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 ได้รับการบริจาคที่ดินจากภาคเอกชนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และมอบให้กรมการขนส่งทางบกใช้ดำเนินการตามภารกิจ โดยเปิดทำการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2552 ด้วยอาคารสถานี ช่องจอดรถโดยสาร 20 ช่อง ที่อยู่ในเส้นทางโดยสาร 25 เป็นเส้นทางเดินรถหมวดที่ 2 จำนวน 4 เส้นทาง หมวด 3 จำนวน 19 เส้นทาง และระหว่างประเทศจำนวน 2 เส้นทาง เส้นทางเพื่อใช้ในภารกิจสาธารณะ ลดความแออัดการจราจรในเขตเมือง มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ สามารถรองรับปริมาณรถโดยสารเข้าออกได้เป็นจำนวนมาก และสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางที่จะโดยสารไปภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดอีกด้วย และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในการปรับโครงสร้างการบริหารงานของ อบจ.เชียงราย ที่จะสามารถจัดตั้งกองการขนส่งขึ้นใน อบจ.เชียงรายต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ได้ด้วย
 
โดย 15 ภารกิจในการบริหารงานสถานี ที่โอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบริหารช่องจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร และรถโดยสารประจำทาง การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร การจัดระบบการจราจรภายในสถานี การรักษาความสะอาดภายในสถานี การรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลข่าวสารการเดินทาง การควบคุมดูแลติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี การให้บริการห้องสุขา การบริการการจัดจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม บริการรับฝากของ บริการรถรับจ้าง จัดรถเข็นสัมภาระ เก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง และจัดหาดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งพนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ตอบรับและมีความพร้อมในการเข้ามาบริหารภารกิจของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 จึงได้กำหนดให้มีการบงนามในบันทึกความร่วมมือในการส่ง-รับมอบขึ้นในครั้งนี้
 
ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมการจัดระเบียบการเดินรถโดยสารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 รวมทั้ง ให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ ด้วยการเสริมสร้างและสนับสนุนความมั่นคงในด้านการคมนาคมขนส่งทางบก เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของประเทศและศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค