วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:25 น.

ภูมิภาค

ด่วน! นายทะเบียนสั่ง!สหกรณ์ฯครูขอนแก่นคืนเงินกองทุนฯ

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 17.55 น.

สหกรณ์ฯครูขอนแก่น คืนเงินกองทุนสวัสดิการเดิม ตามความประสงค์ของสมาชิก ภายใน 90 วันปฏิบัติตามคำสั่ง นายทะเบียนเกี่ยวกับการดำเนินการกองทุนสวัสดิการเดิม (กสส.1-6,กสช.1-3)

 

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ต่อกรณีเมื่อวันที่  11 มิถุนายน2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลป์พงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีเอกสารถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พร้อมทั้งผู้แทนสมาชิก ต่อกรณีสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง นายทะเบียนเกี่ยวกับการดำเนินการกองทุนสวัสดิการเดิม (กสส.1-6,กสช.1-3) โดยสอบถามสมาชิกในกรณี ที่สมาชิกบริจาค เพื่อเป็นทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ สมาชิกและครอบครัว ให้มีหลักฐานความยินยอมเป็นหนังสือกรณีไม่มีหลักฐานความยินยอมในการบริจาคต้องคืนเงินกองทุนแรกเข้าให้กับสมาชิกภายใน 90 วัน โดยมีเนื้อหาใจความ ดังนี้

 

"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาว ด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์"


เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทน สมาชิกที่รักและเคารพทุกท่าน
     

ตามที่สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง นายทะเบียนเกี่ยวกับการดำเนินการกองทุนสวัสดิการเดิม (กสส.1-6,กสช.1-3) โดยสอบถามสมาชิกในกรณี ที่สมาชิกบริจาค เพื่อเป็นทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ สมาชิกและครอบครัว ให้มีหลักฐานความยินยอมเป็นหนังสือกรณีไม่มีหลักฐานความยินยอมในการบริจาค ต้องคืนเงินกองทุนแรกเข้าให้กับสมาชิก ภายใน 90 วัน จากข้อมูลเบื้องต้นมีสมาชิกเห็นด้วย และยินดีบริจาคจำนวน 12,183 ราย ขอคืนเงินกองทุนสวัสดิการเดิม 1,056 ราย คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคืนเงินกองทุนสวัสดิการเดิม ตามความประสงค์ของสมาชิก ส่วนท่านที่บริจาคให้ดำเนินการ จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ สมาชิกและครอบครัวนั้น
 

คณะกรรมการจะได้ดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เพื่อให้ได้สวัสดิการตามกองทุนเดิม(กสส.1-6,กสช.1-3) จึงให้สมาชิกได้มั่นใจ และสบายใจในสิ่งที่ท่าน ตั้งความหวังให้เกิดขึ้นกับสมาชิก เพื่อให้เป็นทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว และให้ความมั่นใจกับผู้ค้ำประกันเงินกู้ของท่าน จึงแจ้งข่าวไปยังสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ท่านใดที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น คณะกรรมการได้ประกาศขยายเวลา เพิ่มเติมให้สมาชิกตอบแบบสำรวจความคิดเห็น โดยให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยสามารถส่งข้อมูลได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กรณีที่ไม่ส่งข้อมูล หรือไม่มีข้อมูลบริจาค สหกรณ์ฯถือว่าไม่ประสงค์จะบริจาค คณะกรรมการดำเนินการ จะคืนเงินกองทุนสวัสดิการเดิม ให้สมาชิกตามคำสั่งนายทะเบียนต่อไป


                     
ขอแสดงความนับถือ

นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

11 มิถุนายน 2564

 

หน้าแรก » ภูมิภาค