วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 00:50 น.

เศรษฐกิจ

กฟภ.หนุนใช้พลังงานให้ประสิทธิภาพ

วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 14.16 น.
tags : กฟภ.

กฟภ.หนุนใช้พลังงานให้ประสิทธิภาพ

 
 
กฟภ.ผนึก GGGI ร่วมมือ“โครงการภาคความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม”
 
นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และ Ms.Hyoeun Jenny Kim , Deputy Director-General of Global Green Growth Institute หรือ GGGIเปิดเผยถึงความรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการภาคความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” โดยมีนายเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กฟภ. กล่าวรายงาน และมีผู้บริหาร กฟภ.  ผู้บริหารของ GGGI ร่วมงาน
 
 
ทั้งนี้ฟภ.ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ได้มีการจัดตั้งฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการรองรับการให้บริการด้านการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานแก่ภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
สำหรับการร่วมมือกับ GGGI ในครั้งนี้เพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดย กฟภ. จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO เข้ามาช่วยให้เกิดอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม   โดยมีรูปแบบของการดำเนินงานแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์ศักยภาพในการลดการใช้พลังงาน การนำเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานและแหล่งเงินลงทุน รวมถึงจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดที่เกิดขึ้นให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบของ ESCO ได้จริง อีกทั้งยังพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บริษัทจัดการพลังงาน สถาบันการเงินและผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ    เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ช่วยสนับสนุนการรับมือกับปัญหาสภาวะโลกร้อนอีกด้วย