วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 21:36 น.

การศึกษา

10ปีวิถีคิลานธรรมทำงานด้วยหัวใจพระบริการสังคม

วันพฤหัสบดี ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2561, 14.48 น.

10ปีวิถีคิลานธรรมทำงานด้วยหัวใจพระบริการสังคม

 

วันที่ 5 เม.ย.2561 พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ประธานกลุ่มอาสาคิลานธรรม เปิดเผยว่า ในโอกาสที่กลุ่มอาสาคิลานธรรมได้ทำงานเป็นอาสาสมัครเยี่ยมไข้ในโรงพยาบาลต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน จากจุดเริ่มต้นเล็กของการทำงานอาสาสมัครนั้น ทางกลุ่มฯ ได้เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิตในหลากมิติจากความทุกข์ของผู้ป่วยและญาติ และจากการเข้าไปดูแลจิตใจเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบกับความทุกข์ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ จึงเห็นคุณค่าของการทำงานอาสาสมัครซึ่งเกื้อกูลประโยชน์ทั้งในส่วนตนและผู้อื่นให้เติบโตงอกงามในกุศลธรรมทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงในส่วนการพระพุทธศาสนาให้ดำรงยั่งยืนนาน และมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสืบสานงานอาสาสมัครชนิดนี้สืบไป

 

 

ในวาระแห่งปีที่ 10 ของการทำงานอาสาสมัครของกลุ่มอาสาคิลานธรรม ทางกลุ่มจึงได้ปรารภการทำบุญอุทิศกุศลแก่ครูผู้สอนสัจธรรมแห่งชีวิตที่ได้ล่วงลับจากไปด้วยบุญกิริยาวัตถุ 10 ผ่านการดำเนินงานโครงการ 10 ปี คิลานธรรม "คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา : สู่วิถีคิลานธรรม" เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2561 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว

 

ในงานนี้ทางกลุ่มฯ สำนึกและระลึกถึงคุณแห่งครูผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มอาสาคิลานธรรม อันได้แก่ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา (ผู้ล่วงลับ) รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู เป็นต้น ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยหัวใจ ได้แก่ คุณเกื้อกูล อินวงษ์ คุณราตรี ประภาสะวัต เป็นต้น ตลอดจนครูผู้สร้างจิตวิญาณแห่งวิถีคิลานธรรม กล่าวคือผู้ป่วยทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และจากไป รวมทั้งญาติของผู้ป่วยเหล่านั้น จึงจัดนิทรรศการครูแห่งคิลานธรรมฯ เพื่อเป็นเกียรติยศแด่ดวงจิตที่งดงามของครูทุกท่าน

 

การจัดงานครั้งนี้ ดำเนินงานในรูปแบบของอาสาสมัครด้วยจิตอาสาปรารถนาบุญเจริญกุศลร่วมกัน ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ ทั้งแขกผู้มีเกียรติ วิทยากรและผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ล้วนแต่ต้องเสียสละกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ เพื่อดูแลตนเองและแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

 

 

นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ก็ยังได้รับการอุปถัมภ์ด้านอาหารเครื่องดื่มมื้อหลัก จากทีมงานอาสาสมัคร รพ.ศิริราช รพ.วชิรพยาบาล และรพ.ชลประทาน ได้รับการอุปถัมภ์ป้ายนิทรรศการครูแห่งคิลานธรรม จากบริษัท แอบด้า จำกัด ได้รับการสนับสนุนหนังสือธรรมะ และเครื่องอุปโภคบริโภค จากวัดญาณเวศกวัน วัดชลประทานรังสฤษดิ์ และดร.อภิวรรณ สายประดิษฐ์ ถุงผ้า จาก ดร.ชนันทกร เกียรติจานนท์ ถ้วยน้ำชาคิลานธรรม จาก พระอาจารย์สิทธิชัย ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จัดงานและสถานที่พักแรม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ต่างๆ จากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกท่าน เครือข่ายร่วมจัดซุ้มและกิจกรรม จากศูนย์จิตปัญญาศึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มเชอร์รี่เธียเตอร์ และกลุ่มชีวิตสิกขา ได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากทีมอาสาสมัครกลุ่มพุทธอาสา วัดชลประทานรังสฤษดิ์ รพ.ศิริราช รพ.วชิรพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันททภิกขุ ชลประทาน ศิษย์ทั้งอดีตและปัจจุบันสาขาวิชาชีวิตแลความตาย (ชลต.) กลุ่มภาวนาด้วยรัก และกลุ่มญาติโยมวัดสระเกศ เป็นต้น. ได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระ ผู้มอบกำลังใจแก่กลุ่มอาสาคิลานธรรม ได้รับความร่วมมือจากกัลยาณมิตรมากมาย ทั้งพระอาสาคิลานธรรม พระคุณเจ้าจากกลุ่มต่างๆ ทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกันสร้างสรรค์เติมเต็มและเป็นปัจจัยให้งาน 10 ปี คิลานธรรม สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

 

สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้นเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ชีวิตของตนๆ อย่างหนึ่ง เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การดูแลจิตใจเพื่อนมนุษย์อย่างหนึ่ง และเป็นไปเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายแห่งสังฆะให้งอกงามยิ่งขึ้นอย่างหนึ่งด้วย

 

ด้วยกุศลเจตนาที่ตั้งไว้เป็นบุญกิริยาแห่งการจัดงานในครั้งนี้ กลุ่มอาสาคิลานธรรมและทุกท่านทุกฝ่ายจึงได้มาร่วมบุญกุศลและสรรค์สร้างสิ่งดีงามร่วมกันยังผลให้งาน 10 ปี คิลานธรรม แสดงออกถึงคุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา และการดำเนินสู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งการเกื้อกูลกัน สมตามความมุ่งหวังและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและงดงามตามธรรม ยังความซาบซึ้งใจแก่กลุ่มอาสาคิลานธรรมเป็นอย่างยิ่ง

 

พระมหาสุเทพ ระบุด้วยว่า จึงขออนุโมทนา ขอบพระคุณ ขอบใจในทุกดวงจิตที่เป็นกุศล ขออำนาจบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำแล้ว พร้อมทั้งคุณแห่งพระรัตนตรัยอันท่านเลื่อมใสแล้ว จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกท่านมีปัญญารักษาตนให้พ้นทุกข์ พัฒนาทุกขณะจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ ประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรม จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานทุกท่าน ขอให้พระพุทธศาสนาจงดำรงมั่นตลอดจิรฐิติกาลตลอดกาลนานเทอญ.

 


.........

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กคิลานธรรม)

หน้าแรก » การศึกษา