วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 13:17 น.

การศึกษา

คณะอนุกรรมการฯทุนเล่าเรียนหลวงเข้าพบ"อธิการบดี มจร"

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561, 20.18 น.
tags : มจร

คณะอนุกรรมการฯทุนเล่าเรียนหลวงเข้าพบ"อธิการบดี มจร"

 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง เข้าพบ "อธิการบดี มจร" หารือการดำเนินกิจกรรมทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราโชบาย

 

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและคณะทำงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย นำโดยนายสด แดงเอียด ประธานอนุกรรมการกลั้นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุนและคณะทำงานของโครงการ นำคณะอนุกรรมการฯ 5 คน 

 

ประกอบด้วยนางวารี ยิ้มพานิชย์ นางวรรณพร เพียรสาระ นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร นายพิสิฐ เจริญสุข และคณะทำงานอีก 9 คน เข้าพบพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในส่วนของมหาวิทยาลัย การนี้มีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และเลขานุการอธิการบดี มจร พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมให้การต้อนรับปฏิสันถาร

 

นายสดกล่าวว่า สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ได้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา

 

ในปีการศึกษา 2561 นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยเน้นสาขาพระพุทธศาสนาเพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพรสะงฆ์ไทย แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่เห็นสมควร พิจารณาวินิจฉัยประเด็นสำคัญตามที่คณะกรรมการขอความเห็นชอบ ดำเนินการอื่น ๆ

 

ในการนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯดังกล่าวนี้เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงจากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ และเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามพระราโชบายโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จึงนมัสการขอเข้าพบเพื่อหารือและประสานงานเพื่อให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

พระราชปริยัติกวีได้กล่าวปฏิสันถารโดยได้กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของมหาวิทยาลัยใจความโดยสรุปว่า มจร ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาโดยลำดับ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยกำหนดเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องของคุณสมบัติผู้รับทุนเล่าเรียนหลวง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เงื่อนไขหลังการรับทุนที่ผู้รับทุนต้องทำสัญญาฯ กับมหาวิทยาลัย ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด การเสนอบทความเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการติดตามและประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

"มีกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เป็นฝ่ายเลขานุการประสานงานดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงและนโยบายของมหาวิทยาลัยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2547-2559 มีจำนวนทุนที่ มจร ได้รับพระราชทานถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทั้งสิ้น 2,880 ทุน และในปีการศึกษา 2561 นี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว" อธิการบดี มจร กล่าวและได้เปิดโอกาสให้คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ได้สอบถามข้อสงสัย รวมถึงเปิดโอกาสให้ฝ่าย มจร ได้สอบถามถึงแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราโชบาย และกล่าวอนุโมทนาและมอบหนังสือที่ระลึกให้กับคณะอนุกรรมการฯและคณะทำงานโครงการฯ ภายหลังจากนั้นได้เมตตาร่วมบันทึกภาพกับคณะที่เข้าพบในช่วงท้าย