วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 05:03 น.

การศึกษา

'ศ.วิชา มหาคุณ'ย้ำพระสงฆ์ต้องไม่ทนต่อการทุจริตคดโกง

วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 16.30 น.

'ศ.วิชา มหาคุณ'ย้ำพระสงฆ์ต้องไม่ทนต่อการทุจริตคดโกง


'ศ.วิชา มหาคุณ'เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด  รุ่นที่ 1 หวังกลไกขับเคลื่อนกระตุ้นเตือนผู้นำชุมชนและสังคมตระหนักรู้ถึงมะเร็งร้ายของการทุจริตคอรัปชั่น ย้ำพระสงฆ์ต้องไม่ทนต่อการทุจริตคดโกง

 

 


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561   ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรสันติศึกษา มจร ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังกันจัดโครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด  รุ่นที่ 1 จำนวน 120 รูป จาก 50 หมู่บ้านช่อสะอาดนำร่องที่ครอบคลุม 50 จังหวัดของประเทศไทย ระหว่าง 20-24 ธันวาคม 2561 
 

 

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์วิชา  มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาด  รุ่นที่ 1 พร้อมกล่าวว่า  พระสงฆ์ต้องไม่ทน และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม  อีกทั้งไม่ควรคิดว่าการต่อต้านการโกงเป็นหน้าที่ของฆราวาส พระสงฆ์ในฐานะบุคคลที่ได้รับความยอมรับจากสังคมควรมีบทบาทในการกระตุ้นเตือนผู้นำชุมชนและสังคมให้เกิดการตระหนักรู้ถึงมะเร็งร้ายของการทุจริตคอรัปชั่น 

 

 


"การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดนั้น พระสงฆ์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้การพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาดมีประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ห่วงคือ  ทำอย่างอย่างไรจึงจะขยายฐานคำว่า 'สุจริต' ให้สอดรับกับวิถีพฤติกรรมการโกง โดยกระตุ้นให้เกิดการเปิดเผย โปร่งใส  และตรวจสอบได้ ในทุกกระบวนการของกิจกรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม" ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าว

 


ขณะที่พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มจร  ในฐานะผู้ดำเนินการพัฒนาและฝึกอบรมพระสงฆ์ช่อสะอาด กล่าวว่า  หมู่บ้านช่อสะอาดเป็นโครงการที่ต่อยอดจากหมู่บ้านศีล  5  ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมหาเถรสมาคม คณะกรรมการจึงได้คัดเลือกหมู่บ้านช่อสะอาดมาพัฒนาต่อยอดเป็นหมู่บ้านช่อสะอาด 

 


"การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด  นำโดย  ศ.วิชา มหาคุณ ได้ลงไปตรวจเยี่ยม และประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด แล้วพบว่า วัดหรือพระสงฆ์  ซึ่งเป็นหนึ่งในบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน  ยังต้องการความเข้าใจ และต้องการทักษะอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้การขับเคลื่อนหมู่บ้านช่อสะอาดเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบ้านและโรงเรียน" พระมหาหรรษา กล่าวและเชื่อมั่นว่า 

 

 


เมื่อพระสงฆ์ช่อสะอาดได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งองค์ความรู้และทักษะอย่างครอบคลุมและรอบด้านแล้ว จะทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ทั้งกายสะอาด  พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด อันจะส่งผลความสะอาดของชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  อย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่อไป