วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 06:10 น.

การศึกษา

เปิดตัวต้นแบบตำบลช่อสะอาด 4 ภาค สร้างรากฐานสุจริตวัฒนธรรมประเทศ

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562, 19.37 น.

ระหว่าง 27-29 เมษายน 2562  ที่บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ในฐานะที่เป็นต้นแบบหมู่บ้านช่อสะอาดแห่งแรกของประเทศไทย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดย ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเปิดตัวต้นแบบต้วตำบลช่อสะอาด ทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคใต้คือ ต.รำแดง จ.สงขลา  ภาคกลาง ต.โพสะ จ.อ่างทอง  ภาคเหนือ ต.ทุ่งศรี จ.แพร่ และภาคอีสาน ต.สวาย  

ศ.วิชา มหาคุณ กล่าวว่า ภายหลังที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ทำโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดมาครบ 3 ปี สามารถขยายพื้นที่หมู่บ้านช่อสะอาดครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้ว แผนต่อจากนี้ไป คือการขยายพื้นที่จากหมู่บ้านช่อสะอาดเป็นตำบลช่อสะอาด เพื่อสร้างรากฐานของสุจริตวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนที่เป็นฐานรากของประเทศไทย เราเชื่อว่า ถ้าชุมชนสะอาด ประเทศชาติก็ย่อมค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสะอาดเช่นเดียวกัน 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)    ในฐานะที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ กล่าวเสริมว่า การสร้างสุจริตวัฒนธรรมนั้น ต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังอุดมการณ์ และชุดความคิด (Mindset) การทำงานจึงต้องเริ่มจากการปลุกจิตวิญญาณของสุจริตชนให้ตื่นขึ้น แล้วเริ่มปลูกฝังค่านิยมของสุจริตธรรมลงไปในจิตใจของเยาวชน และผู้นำชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ  โดยการผนึกกำลังจาก "บวร" อันได้แก่ บ้าน วัด และราชการ ร่วมกันทำงานในระดับฐานราก ฉะนั้น คำตอบจึงอยู่ที่หมู่บ้านประมาณ  80,000 แห่งทั่วประเทศ 

พระมหาหรรษา  กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายนนี้ ผู้แทนจากต้นแบบตำบลช่อสะอาดทั้ง 4 ตำบล จะร่วมกันออกแบบและเขียนแผนที่พัฒนาตำบลช่อสะอาดที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิฯ และผู้แทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมวิพากษ์แผนการทำงานทั้งหมด ก่อนที่จะลงสู่การปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาตำบลช่อสะอาดพร้อมกันทั้ง 4 ตำบลต่อไป

หน้าแรก » การศึกษา