วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 19:09 น.

การศึกษา

ราชมงคลพระนคร เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ที่แคนาดา

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 14.51 น.

ราชมงคลพระนคร เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ที่แคนาดา

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก คุณนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ นครแวนคูเวอร์ ให้ร่วมเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ อาหารและขนมไทย  การแกะสลักผักและผลไม้ในงาน "6th  Thai Festival in Vancouver 2019"  ณ Vancouver Art Gallery  ทั้งนี้ ยังได้จัดฝึกอบรมการทำกระทงทอง สูตรของคณะฯ ให้กับบุคลากรและแขกของสถานทูต โดยมี ผศ.เจตนิพัทธ์ บุณย์สวัสดิ์ และว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อเร็ว ๆ นี้

หน้าแรก » การศึกษา