วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 05:42 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชิ้นส่วนแม่พิมพ์

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 17.50 น.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ผศ.ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ นายนุกิจ ชลคุป Chief Manufacturing Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือวัด แม่พิมพ์ประเภทต่างๆ งานระบบอัตโนมัติ สนับสนุนการฝึกอบรม โครงการสหกิจศึกษาและการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษา ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ  กับ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)