วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 17:19 น.

การศึกษา

นิสิต'มจร-มมร'จิตอาสาร่วมกิจกรรม'Big Cleaning Day'อุบลฯจุดน้ำลด

วันพุธ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562, 22.23 น.

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562  คณะนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และนิสิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ภายใต้โครงการน้ำใจไทอีสานได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับความเมตตาจากพระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดี มจร วข อุบลราชธานี  นำลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยอุทกภัยในเขตอำเภอเมือง และวารินชำราบ โดยมีคณาจารย์ ผู้บริหาร วิทยาเขตอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรมดำเนินการ  ในการนี้คณะนิสิตได้ร่วมทำกิจกรรมอาสา Big Cleaning Day ร่วมกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนวัดบ้านคูสว่างซึ่งมีรองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานีเป็นเจ้าอาวาส

ทั้งนี้หลังจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมอย่างหนักที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ขณะนี้ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และนิสิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายชมรมนิสิตไทยและนิสิตอาเซียนในวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ อาทิ องค์กรบริหารนิสิต สภานิสิต ชมรม ETEC คณะครุศาสตร์ มจร ชมรมนิสิตลาว MSMO และ Pa O Student Organization of MCU เป็นต้น จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการน้ำใจไทอีสาน และร่วมเป็นคณะทำงานรวบรวมเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที เป็นประธานยุทธ์ศาสตร์โครงการน้ำใจไทอีสาน

และนับจากตั้งศูนย์บริจาคที่องค์กรนิสิตและชมรมสหภูมิอีสาน มหาจุฬาฯ  มียอดบริจาคในโครงการน้ำใจไทอีสาน ทั้งสิ้น จำนวน 227,503 บาท ในการนี้คณะกรรมการชมรมจะเดินทางไปมอบเงินบริจาค สิ่งของยังชีพ จำนวน 500 ถุง และเครื่องอุปโภคทั้งหมด อาทิ น้ำดื่ม 4,000 ขวด เสื้อผ้า และอุปกรณ์ซ่อมบ้าน โดยการประสานงานร่วมกันกับ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี  และมีพิธีส่งกองคาราวานน้ำใจไทอีสานที่ลานพิธี อาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มจร  พร้อมด้วย พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต , พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ. ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา และ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมเป็นประธาน เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา 

ประกอบกับตั้งแต่เกิดน้ำท่วมทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคและนำส่งลงช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มีนโยบายที่จะส่งนิสิตจิตอาสาลงพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกด้วย

หน้าแรก » การศึกษา