วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 14:58 น.

การศึกษา

ผลวิจัยพบชุมชนบำบัดวิถีพุทธช่วยเลิกดื่มเหล้า สูบบุรี่ยั่งยืน

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 21.30 น.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง "การบำบัดพฤติกรรมทางความคิดและสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้า บุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดปราจีนบุรี"  ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงบูรณาการ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า  จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมทางสังคมหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายไม่ปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์เกี่ยวกับการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ เช่น จากข้อคำถามที่ว่า ท่านจำหน่ายสุราในวันพระ” และ“ท่านจำหน่ายสุราหรือบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชน”พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่ปฏิบัติเลย” คิดเป็นร้อยละ 97.70 

"ขณะเดียวกันยังพบว่า มีผู้เลิกดื่มเหล้า สูบบุหรี่ได้ตลอดชีวิตถึง 18 ราย เลิกในพรรษา 27 ราย  และสามารถสร้างบุคคลต้นแบบเลิกสุบบุหรี่ได้อีก  13 ราย  จากการสำรวจผลเลิกดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 219 คน พบว่า ส่วนใหญ่ ทำให้มีสุขภาพจิตและการนอนดีขึ้น ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นประหยัดเงินในกระเป๋า ปกป้องสุขภาพของคนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาสามารถลดอุบัติเหตุ    ลดอาชญากรรมในชุมชน ทำให้สุขภาพดีขึ้นและมีกิจกรรมใหม่ๆ ให้ทำร้อยละ 95 ขึ้นไป"  พระปลัดสรวิชญ์ กล่าว

หน้าแรก » การศึกษา