วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 12:21 น.

การศึกษา

คหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร รับ นศ.โควตา รอบ 2

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 14.14 น.
คหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร รับ นศ.โควตา รอบ 2
 
 
 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา โควตา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  ระดับปริญญาตรี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เข้าศึกษาต่อใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2563 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.hec.rmutp.ac.th  หรือสอบถามที่โทรศัพท์ 0 -2665 -3888 ต่อ 5235 - 5236
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา