วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:16 น.

การศึกษา

สกสว. ประชุมแผน พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 16.01 น.

สกสว. ประชุมแผน พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย

 
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อร่วมหารือในประเด็นสำคัญ การดำเนินงานขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในระเบียบวาระที่ 3.2 ของการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเรื่อง "โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย" (Reinventing University System) โดยจะจัดสรรงบให้กับแผนวิจัยดังกล่าวในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
 
ทั้งนี้แผนงานภายใต้โปรแกรมที่ 16 Reinventing University System เกิดขึ้นเนื่องจาก ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมและตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 24 ได้ระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศกำหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย เบื้องต้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่ม A เรื่อง การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) 2. กลุ่ม B เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology and Innovation) และ 3. กลุ่ม C เรื่อง การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and Community)
 
ดังนั้น เพื่อต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Value-based Economy ด้วยการยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์ประเทศ และปลดล็อคระบบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) และหลักสูตร และตำแหน่งวิชาการ เป็นต้น  โดยโครงการดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา