วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:58 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ เปิดหลักสูตรใหม่ ขยายโอกาสคนทำงาน

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.40 น.

มทร.สุวรรณภูมิ เปิดหลักสูตรใหม่ ขยายโอกาสคนทำงาน

 
ปัจจุบันการศึกษานับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคคลวัยทำงาน หรือบุคคล ที่มีงานทำประจำในการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้มีทักษะชีวิตและการทำงาน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จึงมีแนวคิดในการขยายโอกาสให้บุคคลกลุ่มที่มีงานทำประจำมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  (เทียบโอนภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์ admissions.rmutsb.ac.th
 
 
ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ  เปิดเผยว่า หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอนภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์) เหมาะสำหรับผู้ที่มีงานประจำและต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือ ต้องการปรับคุณวุฒิการศึกษา ที่เน้นการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติ เรียนรู้จากงานจริง และระบบออนไลน์ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น. ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่ขยายโอกาสสำหรับคนทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้นปริญญาและได้รับใบรับรองด้านคอมพิวเตอร์ ด้วย
 
สำหรับบุคคลที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 09 2551 9356 Line ID : namen00n Facebook:Csnon.Rmutsb.ac.th
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา