วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 20:40 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนศ.New Normal

วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 17.01 น.

มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนศ.New Normal

 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์รวมกิจการนักศึกษา โดยยึดหลักปฏิบัติ Social Distancing และ New Normal ตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ในการนี้ อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของผู้นำนักศึกษา รวมถึงได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตน รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การควบคุมป้องกันเชื้อโรคและการเผ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นสำคัญ
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา