วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 21:04 น.

การศึกษา

นิเทศ ติดตามโรงเรียนบนพื้นที่สูง

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 12.06 น.
นิเทศ ติดตามโรงเรียนบนพื้นที่สูง
 
ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง และโรงเรียนบ้านป่าขนุน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นำเสนอ รายงานผลการดำเนินงาน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา