วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 20:48 น.

การศึกษา

ราชภัฏโคราชต่อยอด เพิ่มรายได้ที่มั่นคงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อ

วันอาทิตย์ ที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 08.39 น.
ราชภัฏโคราชต่อยอด เพิ่มรายได้ที่มั่นคงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
 
คณะเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี ผศ.สุธีรา เข็มทอง พร้อมด้วย อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  รุ่นที่ 1  มีเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านแปรรูปเนื้อสัตว์ของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 คน และรุ่นที่ 2  มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปเนื้อ ได้แก่ เนื้อฝอย เนื้อสวรรค์ ลูกชิ้น ไส้กรอก และเนื้อร้า เพื่อพัฒนาการแปรรูปเนื้อสัตว์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น รองรับการตลาดสินค้าปศุสัตว์ที่มีความต้องการสูงทั้งภายในและต่างประเทศ รองรับระบบการซื้อขายล่วงหน้า โดยนำศักยภาพด้านปศุสัตว์ของพื้นที่มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตอบสนองการตลาด สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพด้านการปศุสัตว์ ชุมชนมีความมั่นคงทางอาหารและสามารถพึ่งพาตนเองได้
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา