วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 02:37 น.

การศึกษา

อนุบาลเลย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 08.31 น.
อนุบาลเลย  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ
 
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย พร้อมด้วยครูและบุคลากรให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ต่อคณะนิเทศ ติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 
งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลเลย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอื่น ๆ โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้ คือ กิจกรรมล่ารายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์  กิจกรรมทำที่คั่นจากหนังสือพระราชนิพนธ์ กิจกรรมตะกร้าน่ารู้เรื่องเล่าจากเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน การทำบรรณนิทัศน์หนังสือพระราชนิพนธ์ นิทรรศการผ่านเรื่องเล่าจากเจ้าฟ้า และ Mind Map ฝังความคิด พิชิตรายชื่อหนังสือ
 
 ซึ่งคาดว่า กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านกานอ่านหนังสือที่ดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์ พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com