วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 01:31 น.

การศึกษา

"มจร" เปิดแล้ว! ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชาชน

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.26 น.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563  ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม   เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ   การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือการกำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การบูรณาการพระพุทธศาสนาและสังคม และรวมทั้ง  เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างบุคลากร พระสงฆ์ คณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงนิสิตร่วมกันทั้งสามหน่วยงาน ในด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การให้บริการทางวิชาการ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชาชน พร้อมเปิดร้องรับเรื่องราวไกล่เกลี่ยทันที


            
พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่าการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยนี้ อาตมาได้ให้แนวทางไปเมื่อ 2 -3 เดือนที่แล้ว เพราะถือว่า คณะสงฆ์และมจร ต้องช่วยเหลือประเทศชาติให้เกิดสังคมสันติสุข ปัจจุบันสังคมไม่ค่อยปกติสุขเท่าไร เราต้องหาวิธีการให้เกิดความปกติสุข เพราะเมื่อสังคมปกติสุข ประชาชนก็อยู่แบบมีความสุข การจะสร้างสังคมให้ปกติสุขได้มันต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการด้วยกัน คือ
            
หนึ่ง คติสมบัติ เรื่องสถานที่ต้องมีความเหมาะสม สอง อุปนิสัยสมบัติ คุณสมบัติผู้ไกล่เกลี่ยต้องรอบรู้และเข้าใจเรื่องที่จะทำการไกล่เกลี่ย สาม กาลสมบัติ  เวลาและระยะเวลาในการทำงานต้องเหมาะสมและสุดท้าย ประโยคสมบัติ นักไกล่เกลี่ยต้องมีหลักการ มีวิธีปฎิบัติที่ถูกต้อง
            
"คู่ขัดแย้งเมื่อไปศาล ศาลเป็นสถานที่โต้แย้งด้วยเหตุและผลของกฎหมาย มีแพ้มีชนะ วัด แม้จะเป็นศาสนสถานแต่บางคนก็ไม่อยากจะเข้าไปไกล่เกลี่ยในวัด สถานศึกษาบางแห่งก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไร อาตมาเห็นว่ามหาจุฬา ฯ เหมาะที่สุดที่จะเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย อาตมาจึงได้ให้แนวทางไปเมื่อ 2 -3 เดือนที่แล้ว ว่า ศึกษาความเป็นไปได้อยู่ว่าทำได้หรือไม่ และปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดูว่า หากพระสงฆ์เราจะเป็นนักไกล่เกลี่ยในทางกฎหมายทำได้หรือไม่ จะต้องมีการอบรมอย่างไรบ้าง พร้อมให้เปิดหลักสูตรระยะสั้นระยะยาว เพื่อให้เป็นนักไกล่เกลี่ยได้.."
 
ส่วนพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อปีพุทธศักราช  2555 พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในขณะนั้น ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  กับ นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในขณะนั้น เพื่อช่วยระดมพลังกันสร้างสันติศึกษาให้เป็นที่พึ่งของสังคมและโลก หนึ่งในนั้น คือ "งานด้านการไกล่เกลี่ย" 
          
ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ฯ พยายามตอบสนองงานคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการบริการสังคมสร้างความรู้รักสามัคคี แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในสังคม ตั้งแต่ชุมชน หมู่บ้าน รวมทั้งระดับชาติ หรือแม้แต่ครัวเรือน ซึ่งงานไกล่เกลี่ยนี้ เดิมเป็นงานของพระสงฆ์เราอยู่แล้ว เราจะเห็นว่าในอดีตเวลาชาวบ้านหรือชุมชนหมู่บ้าน ทะเลาะหรือขัดแย้งกัน ท่านเจ้าอาวาส มักจะเข้าไปมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยอยู่เสมอ ๆ  ซึ่งหากจะว่าไปแล้วงานนี้ มจร เราตอบสนองการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมด้วยที่ต้องการให้วัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางของชุมชนหมู่บ้าน

"วันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ ที่จะนำบทบาทพระสงฆ์ในอดีตกลับมา ตามแผนปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม ด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกข้อตกลงร่วมหรือลงนาม MOU ระหว่าง พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และพันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  และท่านอธิการบดีได้ให้นโยบายว่าการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยแบบนี้ หลังจากนี้พยายามมีให้ครบทุกวิทยาเขต ทุกวิทยาลัยสงฆ์ ภายใต้สังกัดของ มจร ซึ่งมีประมาณ 40 จังหวัดทั่วประเทศ.."

หลังจากทั้ง 3 หน่วยงานลงนามบันทึกความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว ภาคบ่าย จะมีการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 16 -20  กันยายน 2563 นี้ ทันที