วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 16:46 น.

การศึกษา

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมแผนการศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.10 น.
สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมแผนการศึกษา
 
ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) โดยมี นางจันทรวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) ดร.สมนึก เพชรช่วย กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านบริหารวิชาการ นายธงธร การวิจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญ นโยบายทิศทางการขับเคลื่อนเป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ และจัดทำแผนปฏิบัติการของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ของสถานศึกษา โดยมีประธานเครือข่าย 9 เครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 101 คน เข้ารับการประชุม ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา