วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:29 น.

การศึกษา

มทร.พระนคร รับ 2 รางวัล เยาวชนจิตอาสา

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 10.49 น.

มทร.พระนคร รับ 2 รางวัล เยาวชนจิตอาสา

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ในระดับอุดมศึกษา โดยมีผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นตัวแทน เข้ารับรางวัล นอกจากนี้ยังรับรางวัลผู้บริหารและที่ปรึกษาชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงมหาวิทยาลัย ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบ ในงาน “รางวัลเกียรติยศ” ครั้งที่ 15 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 จัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติอย่างเข้าใจและ ณ หอประชุมอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

 

หน้าแรก » การศึกษา