วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:27 น.

การศึกษา

อธิการบดี มมส พบผู้นำนิสิต

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 17.01 น.
อธิการบดี มมส พบผู้นำนิสิต
 
ที่ห้องสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายสิทธิ์ศักดิ์ พรมมา ประธานสภานิสิต พร้อมด้วย นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต และ ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี2564 
 
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวขอบคุณ ผู้นำนิสิตทุกคน ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจตลอดทั้งปีที่ผ่านมา พร้อมนี้ได้อวยพรปีใหม่ขอให้มีความสุขในปี 2564 ให้ทุกคนรักษาสุขภาพและใส่ใจในความสะอาด ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยการโรคโควิด -19 และถึงแม้ในช่วงนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะห่วงเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิด- 19 แต่ให้มั่นใจว่า อาจารย์ทุกท่านก็ทำเต็มที่ ทำการฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ทันสมัย เข้าใจ เข้าถึงนิสิตทุกคนอย่างสุดความสามารถเช่นกัน 
 
นอกจากนี้ อธิการบดี ได้กล่าวถึงนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามว่า มีหลายโครงการที่กำลังดำเนินการเพื่อนิสิตและบุคลากร มมส ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ บริหารจัดการให้มีพื้นที่การเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ก่อสร้างและปรับปรุงถนนอีกหลายเส้นทาง เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ มีการปรับปรุงพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมากมาย 
 
ขอให้นิสิตทุกคนมั่นใจได้ว่า ถึงแม้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะหยุดทำการการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการชั่วคราว แต่มหาวิทยาลัยไม่หยุดพัฒนาในทุกๆ วันอย่างแน่นอน อธิการบดีกล่าว 
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา