วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:06 น.

การศึกษา

"มมร"เอาด้วย! ตั้ง"ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน"

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 09.33 น.

วันที่ 14 ม.ค.2564 เมื่อไม่นานมานี้ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   ดร.โฆสิต สุวินิจจิต อดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  อาทิ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผอ.กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นต้น  

เข้าหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระราชปฎิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลและคณะ คอยต้อนรับ เพื่อหารือในการขอความร่วมระหว่างกรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ในการดำเนินการ "โครงการความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน" 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ดร.โฆสิต สุวินิจจิต เปิดเผยว่าที่ประชุมสรุปว่า ทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะดำเนินการเรื่องนี้ ผู้บริหาร มมร ท่านอธิการบดีเห็นชอบในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งต่อจากนี้ คงจะต้องร่วมกันวางแผนงานที่จะร่วมกันทำงานร่วมกันระหว่าง มมร.และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งชมรมอาสาสมัครชาวพุทธ

"หลักการของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คือ ทุกคนต้อง รู้หน้าที่ รู้สิทธิของตนเอง เคารพสิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่น…ซึ่งผมพิจารณาแล้วที่แท้จริงนั้นก็คือ การรู้จักหน้าที่และศีลธรรมของพลเมือง เป็นวิชาหน้าที่ศีลธรรมที่ผมและพวกเราเคยเรียนมาสมัยเป็นนักเรียนนั่นเอง… ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ต้องมีศีลคือการละชั่ว คือการไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น, ต้องมีธรรมะคือการทำความดี เป็นสิ่งที่ต้องทำ….หลักการหรือภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการเผยแผ่ จึงเป็นหลักการเดียวกับการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ของศาสนาพุทธ ให้คนรู้จักการละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอนั่นเอง.." 

"ต้องขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับผู้บริหาร มมร และ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่จะทำให้สังคมมีความสงบสุข มีสันติภาพอย่างยั่งยืน"  ดร.โฆษิต สุวินิจจิต กล่าวทิ้งท้าย
            
สำหรับการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วม ( MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการเปิดอบรมให้กับบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง