วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 02:03 น.

การศึกษา

มทร.พระนคร จัดโครงการตามรอยพระราชดำริ ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 14.13 น.
มทร.พระนคร จัดโครงการตามรอยพระราชดำริ ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
 
 
 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช  ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หัวข้อ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี  กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากพืชสู่งานคหกรรมศาสตร์ หัวข้อ สลัดโรลดอกไม้  การจัดสวนถาด  ขนมไทย เทคนิคการทำผ้ามัดย้อม งานปัก และกิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงานการบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชสู่งานคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ในการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลของพืชสมุนไพรต่าง ๆ การพัฒนาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุปโภคหรือบริโภคได้ รวมถึงส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ณ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช)
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com