วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 07:24 น.

การศึกษา

สสวท. ผลิตครูศักยภาพสูง

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 17.01 น.
สสวท. ผลิตครูศักยภาพสูง
 
ศ.ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2567) ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่23 มีนาคม 2564 เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้ทันกับแผนความต้องการข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตครู SMT คุณภาพบรรจุในสถานศึกษาของ สพฐ. ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 - 2573 รวม 1,200 คน  โดยมี สสวท.เป็นผู้ดำเนินงานภายใต้งบประมาณ 1,654.98 ล้านบาทนั้น 
 
โครงการ สควค. ระยะที่ 4 ซึ่งครม.อนุมัติครั้งล่าสุดนี้  มุ่งผลิตครู สควค. รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและสร้างความฉลาดรู้ให้แก่ผู้เรียน โดย สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายจัดทำหลักสูตรเฉพาะที่มุ่งพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างครูคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการเรียนรู้ Coding โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ  การทำวิจัยในชั้นเรียน การนำการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ หรือ ใช้งานเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นกำลังคนคุณภาพของประเทศ สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
 
“เป้าหมายหลักคือเยาวชนไทยเก่งคิด เก่งแก้ปัญหา รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  สามารถแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้” ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว
 
สสวท. ได้ดำเนินโครงการ สควค.มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 สามารถผลิตครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถสูง เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 5,397 คน ซึ่งยังนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประจำการทั้งหมดกว่า 4 แสนคน มีบทบาทส่งเสริมนักเรียนให้เรียนวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องเกิดผลงาน ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนโดยร่วมเป็นวิทยากรแกนนำในโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.  ร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการต่าง ๆ ของ สพฐ. และโครงการสำคัญต่าง ๆ  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 44 คน รางวัลครูสอนดี ครูดีเด่น ครูดีเยี่ยม ครูดีในดวงใจ 94 คน รางวัล OBEC AWARDS 18 คน รางวัลวิจัยคุรุสภา 9 คน  รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 4 คน  บางส่วนยังได้รับเชิญเป็นกรรมการระดับนานาชาติอีกด้วย
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com