วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:02 น.

การศึกษา

คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพนำร่อง

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 09.04 น.
คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพนำร่อง
 
นายสุดเขต สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (สพม.สุโขทัย) ประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (คลัสเตอร์ 17) ผ่านระบบ Zoom Meeting ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์  ได้ดำเนินการคัดเลือกจากโรงเรียนคุณภาพของชุมชน, โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง, และโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้ทุกเขตตรวจราชการจาก 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคใต้ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนคุณภาพ  ภูมิภาคละ 3 โรงเรียน ตามเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ (1) ด้านกายภาพ  สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนที่ให้โรงเรียนอื่นมาเรียนรวมได้ มีพื้นที่อย่างน้อย จำนวน 10 ไร่, 20 ไร่ หรือตามความเหมาะสมที่สามารถพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนของนักเรียน (2) ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3) ด้านภาคีเครือข่าย  มีชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างดี ภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดี (4) ต้องเป็นโรงเรียนที่ของบประมาณปี 2564  (5)  ต้องเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนรวม (6) ต้องเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมาเรียนรวมแล้วสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา